Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Het thuiszorgteamHet Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw beschikt over een palliatief thuiszorgteam dat ondersteuning biedt aan palliatieve patiënten (en hun familie) die zo lang mogelijk thuis willen verzorgd worden en / of thuis wensen te sterven.

 

In het palliatief thuiszorgteam van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw zijn acht deskundigen palliatieve zorg werkzaam: Sofie Caus, Liesbeth Decuypere, Ann Derycke, Gerda Deschuymere, Isabel De Lille, Jan Gobbin en Véronique Stragier. Dit zijn verpleegkundigen met een specifieke bekwaamheid en ervaring inzake palliatieve zorgverlening.

Mevr. Katrien Vanhauwaert is als psycholoog en dokters An-Sofie Vandenbulcke en Reinhilde Zwaenepoel zijn als equipeartsen verbonden aan het team.

Het palliatief thuiszorgteam is een aanvulling op en een ondersteuning van de bestaande zorgverlening en neemt geen taken over. Tijdens de huisbezoeken en in nauw overleg met de huisarts, de thuisverpleegkundige(n) en alle andere betrokkenen wordt nagegaan welke noden er zijn, en samen wordt naar een antwoord gezocht.

 

Ook thuisvervangende settings  zoals woonzorgcentra, psychiatrische zorgcentra, centra voor mensen met een beperking kunnen met een hulpvraag bij palliatief thuiszorgteam terecht. Deze  vraag kan zowel patiënt- als teamgebonden zijn.

 

De ondersteuning kan op volgende manieren :

Pijn- en symptoomcontrole

In overleg met de huisarts en de andere hulpverleners wordt alles in het werk gesteld om pijn te bestrijden en andere lichamelijke ongemakken te verzachten.

De palliatief deskundigen zijn dag en nacht bereikbaar voor advies en ondersteuning aan de patiënt, zijn familie en aan de betrokken hulpverleners binnen de thuiszorg. De teamarts kan voor medisch advies gecontacteerd worden door het thuiszorgteam of de huisarts.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw stelt gratis spuitaandrijvers ter beschikking en biedt indien nodig technische ondersteuning bij het gebruik ervan.

 

Psychosociale ondersteuning

Naast de zorg voor de lichamelijke klachten is er tijd en ruimte voor de beleving van het ziek zijn en het naderend levenseinde, voor de

bekommernissen op emotioneel, sociaal en spiritueel vlak, voor gevoelens van angst, verdriet, eenzaamheid, kwaadheid … en voor levenseindevragen, zoals euthanasie.

Het palliatief thuiszorgteam helpt de draaglast te verminderen en de draagkracht te versterken door luisterende aanwezigheid en open communicatie.

 

Organisatie van de thuiszorg

De palliatief deskundigen bieden hulp bij het organiseren van de thuiszorg. Samen met de patiënt en zijn familie wordt bekeken wat nodig is om verder thuis te kunnen blijven. Er kan contact opgenomen worden met andere thuiszorgdiensten zoals thuisverpleging, gezinshulp, oppashulp, uitleendiensten, organisaties voor financiële hulp.

Om de continuïteit van zorg te kunnen realiseren is interdisciplinaire samenwerking en informatie-uitwisseling erg belangrijk. Daarom wordt er telkens als nodig contact genomen met de betrokken hulpverleners en kan er een overlegmoment georganiseerd worden.

Soms is het aangewezen dat bij ontslag of (dag-)opname in het ziekenhuis informatie uitgewisseld wordt. Dit gebeurt met respect voor het beroepsgeheim en de privacy.

Wenst u niet dat er informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen de bij uw zorg betrokken hulpverleners, dan moet u hiervan schriftelijk melding  maken aan het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw.

Patiënten die door het palliatief thuiszorgteam begeleid worden, kunnen gratis gebruik maken van materiaal dat niet bij de uitleendiensten kan worden gehuurd (zoals Tempur®-matrassen om doorligpijn te voorkomen, toiletstoelen en spuitaandrijvers).

 

Inschakeling van vrijwilligers

Het Netwerk Palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw beschikt over een team van vrijwilligers die de mantelzorg kunnen aanvullen. De vrijwilligers bieden hun aanwezigheid aan en schenken aandacht zowel aan de patiënt als aan zijn naasten. De vrijwilligers nemen geen taken over van de professionele hulpverleners. Zij kunnen helpen de continuïteit in de thuiszorg te garanderen zodat palliatieve patiënten in hun vertrouwde milieu kunnen blijven.

De vrijwilligers krijgen specifieke opleiding en begeleiding en zijn eveneens gebonden door het beroepsgeheim.

De afspraken met de vrijwilliger worden door de palliatief deskundige gemaakt. De bezoeken worden gepland in overleg met de patiënt en zijn familie en in functie van de behoefte of nood en zijn gratis.

 

Hoe een beroep doen op het palliatief thuiszorgteam?

De vraag naar inschakeling van het palliatief thuiszorgteam kan door iedereen worden gesteld, zoals de patiënt, zijn familie, de huisarts, de thuisverpleegkundige, een maatschappelijk werker en gebeurt telefonisch op het nummer 056 63 69 50.

Vóór het eerste bezoek van de palliatief deskundige wordt er steeds contact opgenomen met de huisarts.

Gedurende de volledige begeleiding zijn de palliatief deskundigen 24 u op 24 u via een wachtsysteem telefonisch bereikbaar.

De dienstverlening is gratis voor de patiënt.

 

 

 

 

Financiële tegemoetkoming

voor palliatieve patiënten in de thuiszorg

Palliatieve thuispatiënten kunnen een tegemoetkoming van 693,17 euro per maand bekomen (jaarlijks aanpasbaar). De tegemoetkoming kan tweemaal worden aangevraagd. Hiervoor vult de huisarts een daartoe bestemd formulier in (onder andere te bekomen bij het Netwerk) dat naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt wordt opgestuurd. Dit formulier kan men hier downloaden.

 

Palliatief verlof en Vlaamse aanmoedigingspremie

Werknemers uit de openbare en de privé-sector kunnen tot twee maanden loopbaanonderbreking (voltijds of deeltijds) krijgen voor de palliatieve verzorging van een persoon. Ook zelfstandigen hebben recht op voltijds palliatief verlof. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet aan zijn werkgever een attest van de behandelende arts van de patiënt voorleggen. Het verlof gaat in de eerste maandag na de aanvraag (of vroeger indien de werkgever ermee instemt). Er is een financiële tussenkomst voorzien. Voor verdere informatie, voorwaarden en de procedure kunt u terecht bij de rijksdienst voor arbeidsvoorziening of online op  www.rva.fgov.be, bij hoofdmenu/loopbaanonderbreking, infobladen werknemers/ palliatief verlof – medische bijstand. Indien de nodige verlofperiode langer duurt dan twee maanden en de zorg betreft een gezinslid of een bloed- of aanverwant tot de tweede graad dan kan verlof medische bijstand worden aangevraagd. Meer informatie verkrijgt u bij de rijksdienst voor arbeidsvoorziening. Ook het Vlaams Gewest voorziet een bijkomende premie. Voor inlichtingen en voorwaarden: bel (gratis) naar de Vlaamse Infolijn op 1700 of mail naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be. Meer info kan men vinden op de website van het Vlaams gewest: www.werk.be .